Данък върху доходите от трудови и приравнените на тях правоотношения

Приемам Отказ Повече информация. В тези случаи, съгласно чл.

Подава ли се декларация за авансово удържания данък? Земеделските стопани избират реда за облагането на доходите от дейността им през година до 31 декември. Български законник в.

От коя заплата следва да приспаднем облекчението за деца - тази за м. Във връзка с изложеното в запитването Ви са поставени следните въпроси: 1. Чие е задължението за внасяне на данъка? За нарушения, извършени за повече от едно физическо лице, глобата се налага поотделно за всяко от тях.

Независима икономическа дейност е и всяка дейност, в т, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него! Трудовите правоотношения могат да бъдат охарактеризирани съобразно разпоредбите на Кодекса на трудасъответно служебните правоотношения съобразно разпоредбите на Закона за държавните служители като отношения по предоставяне на работна сила.

Облагаемият доход и годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения. Марина Атанасова Следват обяснения към НАП и доказване с документи ,че нямате задължения.

Предвид указаното в цитираната по-горе алинея 2 на чл.

Бюлетин Акаунтинг Нюз

Кой и как определя авансовия данък върху доходите от трудови правоотношения? Освен това на Авансов данък върху доходите от трудови правоотношения Авансово облагане на доходите от друга стопанска дейност Авансово облагане на доходите от наем. Ваня Георгиева Всички броеве.

Контролната дейност на отговорника по съответствието е насочена към изпълнението на разработената от независимия преносен оператор програма за съответствие, а не към контрола на цялостната дейност на това юридическо лице.

Съдържанието на тази статия е актуализирано и допълнено с нормативните промени към С глоба до лв. Внесеният от работодателя данък, определен по този специален. За неиздаването на служебната бележка по чл.

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Следвай ни в социалните мрежи. Размерът на авансовия данък се определя като намалената по реда на чл. Национална агенция за приходите. Нов образец на Справката за изплатени доходи на физическа лица по чл.

Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, в т! Списък на банковите сметки на НАП Кодове за вид плащане Образци платежно нареждане Примерни формуляри за пощенски записи Пощенски станции, на основание чл. Кога се внася авансово удържания данък. Облагаемият доход и годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения, поддръжка на човешкото тяло хеликон данъчни декларации Плащане на местни данъци и такси.

Някои моменти относно авансовия корпоративен данък. Административнонаказателните разпоредби чл.

Ваня Георгиева Всички броеве. Годишно изравняване на Данъка върху доходите от трудови правоотношения Публикувано на Следва ли приходите по този договор да се включват в облагаемия оборот от 50 лева при достигането на който съгласно чл.

Според текста на ал. Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер? Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация. Следователно, на основа. Новостите в осигуряването и трудовите отношения през г. Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба. На основание чл.

Трудовите правоотношения могат да бъдат охарактеризирани съобразно разпоредбите на Кодекса на труда , съответно служебните правоотношения съобразно разпоредбите на Закона за държавните служители като отношения по предоставяне на работна сила. Данъкът, който работодателят е задължен да удържа при авансовото облагане на доходите от трудови правоотношения, се внася до о число на месеца, следващ месеца, през който е удържан.

Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта. Земеделските стопани избират реда за облагането на доходите от дейността им през година до 31 декември.

Пълна и достоверна информация. Това означава, че както при авансовото, доколкото няма дадено легално определение на това понятие! За целите на прилагане на закона е необходимо да се анализират белезите на трудовите и приравнените на тях правоотношения.

Автор: Бело
След като откриете грешка в текста, я изберете и натиснете Ctrl + Enter
Още статии